zondag 22 juli 2012

Wat zeggen de partijen over het pgb in hun verkiezingsprogramma?

Op 12 september gaan we naar de stembus. Per Saldo heeft voor u de partijprogramma’s van 13 politieke partijen gelezen en opgeschreven wat ze zeggen over het pgb, de indicatiestelling, het VNverdrag voor de rechten van mensen met beperkingen, de toekomst van de AWBZ en enkele andere opvallende zaken. Belangrijkste conclusie: Tien van de dertien partijen omarmen het pgb.
Hieronder vindt u op alfabetische volgorde de uitspraken van de partijen.

CDA “Iedereen” 1 juli 2012


Logo CDADe CDA wil de langdurige zorg persoonsvolgend financieren. CDA zet de mens en zijn zorgvraag centraal door hem (en zo nodig de familie) zo lang als mogelijk zelf de regie op de zorg te laten voeren. Mensen kiezen zelf wie de zorg verleent passend bij de zorgvraag. Het PGB blijft bestaan als een trekkingsrecht in de AWBZ. Hiermee wordt ook participatie in maatschappij, onderwijs en arbeid bevorderd en komt ook de weg vrij voor kleinschalige vraaggestuurde zorginitiatieven.

CDA streeft naar ratificering door Nederland van het VN verdrag voor rechten van mensen met beperkingen. .

CDA brengt de AWBZ terug naar zijn oorspronkelijke doel: een volksverzekering voor verpleging en verzorging die langer dan een jaar duurt aan mensen met een langdurige beperking op onafhankelijke indicatie. Alle niet zorgelementen(zoals wonen en verblijf en (maatschappelijke) begeleiding) verdwijnen uit de AWBZ (uitgezonderd 24 uurszorg). De AWBZ wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars voor hun eigen verzekerden. Samenwerking met gemeenten is essentieel.

Voor het CDA is het belangrijk dat ouders hun kinderen met een beperking (ook zwaardere zorgvragen) thuis kunnen verzorgen.

Keuze voor PGB in Wmo valt onder lokale autonomie.

Christen Unie “Voor de verandering” 30 juni 2012


Logo ChristenUnieChristenUnie gaat uit van keuzevrijheid van ouders en zorgvragers om zorg te verkrijgen die past bij de hun situatie en levensovertuiging. Daarom wordt het persoonsgebonden budget (pgb) wettelijk geborgd.
Oneigenlijk gebruik en fraude worden tegengegaan.
Voor nieuwe cliënten wordt het pgb-tarief dat wordt betaald aan hulpverleners gemaximeerd op het tarief dat geldt bij zorg in natura.
Het budget wordt niet langer op de bankrekening gestort, maar er komt een trekkingsrecht.

De ChristenUnie wil het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking zo snel mogelijk ratificeren.

Het CIZ vervult de rol van toetsingsautoriteit, blijft complexe gevallen indiceren en wordt betrokken als een ‘second opinion’ nodig is.

De AWBZ blijft bestaan voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving die levenslang en levensbreed een beroep moeten doen op onverzekerbare zorg.
Een flink deel van de op dit moment via de AWBZ geleverde zorg wil Christen Unie onder brengen in de WMO.

Specifieke doelgroepen, zoals ernstig gehandicapten, blijven de aanspraak op AWBZ behouden.

D66 “En nu vooruit” concept

Logo D66D66 pleit voor verdere uitbouw van de individuele zeggenschap over de keuze van zorg en zorgverleners en maakt zich daarom sterk voor een toekomstbestendig persoonsgebonden budget. De daarvoor benodigde indicatiestelling moet plaatsvinden op functionele basis. Fraude wordt krachtig bestraft. D66 vindt dat het persoonsgebonden budget ook beschikbaar moet zijn voor mensen met alleen begeleiding.

D66 wil simpelere AWBZ indicaties zodanig dat het Centrum Indicatiestelling Zorg overbodig wordt.

D66 wil dat mensen worden gestimuleerd eerst in hun eigen vertrouwde omgeving naar mogelijke oplossingen op zoek te gaan. Pas daarna worden vrijwilligers ingezet en kan een beroep op collectieve voorzieningen worden gedaan. Voor burgers voor wie dit niet volstaat, zijn er individuele voorzieningen.

D66 wil de AWBZ betaalbaar houden door die terug te brengen tot de kern. D66 wil onderscheid maken tussen wonen, zorg en service. De zorg wordt vergoed.
In de uitvoering wil D66 gemeenten verantwoordelijk maken voor begeleiding, verzorging en verpleging thuis. Voor verpleging en verzorging die niet meer thuis kan plaatsvinden, worden zorgverzekeraars verantwoordelijk.

Democratisch Politiek Keerpunt “Van Speerpunten naar Keerpunten!” 13 juli

Logo DPKDPK wil weer terug naar de verzorging thuis door mantelzorgers en vrijwilligers een vergoeding te geven.

Verder wil DPK de gezondheidszorg grondig reorganiseren door forse besparing op bestuurslagen

Groen Links “Groene kansen voor Nederland” 30 juni 2012

Logo GroenLinksOuderen, chronisch zieken en mensen met een handicap krijgen van Groen Links maximale zeggenschap over het eigen leven. Persoonsgebonden budgetten geven mensen meer vrijheid om hun zorg op eigen wijze te organiseren en hun leven naar eigen inzicht in te richten en de regie over je eigen leven kunnen houden. Groen Links stimuleert eigen regie door de inzet van persoonsgebonden budgetten voor de mensen die dat willen. Het persoonsgebonden budget wordt administratief vereenvoudigd, zodat mensen meer zelf kunnen regelen.

Het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking wordt zo snel mogelijk door Groen Links geratificeerd.

Er komt één onafhankelijke indicatiestelling voor zorg, onderwijs, werk en inkomen. Verder wordt de indicatiestelling waar mogelijk vervangen door steekproefsgewijze
controle achteraf.

Langdurige zorg (AWBZ) wordt zoveel mogelijk overgeheveld naar de basisverzekering of naar gemeenten. Zorgverzekeraars worden verplicht samen te werken met gemeenten om zorgvoorzieningen te realiseren die het mogelijk maken om langer thuis te wonen.

Mensen met een handicap krijgen vaak geen kans om te laten zien wat ze waard zijn. Voor werkgevers moet het financieel aantrekkelijker worden om hen een baan aan te bieden. En soms moet de overheid een stap verder gaan, bijvoorbeeld door grotere werkgevers te verplichten een bepaald aandeel gedeeltelijk arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

PvdA “Nederland sterker en socialer” 10 juli 2012

Logo PvdAPvdA gaat voor het behoud van de inzet van het persoonsgebonden budget (pgb). Dit stelt mensen in staat om zelf, veelal in hun directe omgeving, de zorg te kiezen die zij willen.

De verschillende budgetten voor maatschappelijke participatie, variërend van zorg tot arbeid, worden ontschot en overgedragen aan de gemeenten.

De rechten van mensen met een beperking moeten stevig worden verankerd.
Het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking moet voor 2014l worden geratificeerd.

De eigen bijdrage voor de GGZ draait de PvdA terug.

Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de langdurige zorg en ondersteuning. Het aantal wijkverpleegkundigen, wordt verder uitgebreid. Ook de PvdA zet het scheiden van wonen en zorg door.

Niet langer moet marktwerking en concurrentie de inrichting van de zorg bepalen. PvdA introduceert de basiszorg, waarin niet de zorgverzekeraars en de markt, maar burgers, overheid, zorgverleners en zorgaanbieders samen beslissen over het aanbod van zorg.

Voor de langdurige zorg in instellingen wordt een vermogensinkomensbijtelling geïntroduceerd.

De PvdA heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor één landelijke regeling voor het parkeren door gehandicapten, inclusief gratis parkeren langs de openbare weg.

Grote en middelgrote bedrijven worden bij wet verplicht vijf procent arbeidsgehandicapten en (oud) langdurig werklozen in dienst te hebben.

Partij voor de Dieren “Hou vast aan je idealen” 1 juli 2012

Logo Partij voor de DierenDe Partij voor de Dieren vindt het persoonsgebonden budget (pgb) een effectieve manier om invulling te geven aan de persoonlijke zorgbehoefte en het pgb blijft bestaan voor wie ze nodig heeft.

PvvD vindt dat de gezondheidszorg bij voorkeur kleinschalig en regionaal dient te worden aangeboden en dat de zorgkosten eerlijk moeten worden verdeeld.

Er komt geen eigen bijdrage, ook niet voor de huisarts, de psychiater en het ziekenhuis.

Piratenpartij concept partijprogramma 12 juli 2012

Logo PiratenpartijDe Piratenpartij staat voor keuzevrijheid in hoe je wilt leven. Ze wil de behoefte van de maatschappij en haar burgers weer centraal stellen in plaats van de wensen van ongrijpbare en onvoorspelbare marktpartijen op alle gebieden voorop te stellen.

PVV “De agenda van hoop en optimisme” 3 juli 2012

Logo PVVDe PVV wil geen stelselwijzigingen meer in de langdurige zorg, maar eerst ruimte voor goede zorg creëren.

SGP “Daad bij het woord!” 20 juni 2012

Logo SGPBij de SGP krijgen cliënten ruimte om hun zorg zelf in te richten, passend bij de eigen omstandigheden en levensovertuiging. Keuzevrijheid van de cliënt vindt de SGP erg belangrijk. Daarom blijft het persoonsgebonden budget (PGB) behouden

Zorg moet zo dicht mogelijk bij de burger worden georganiseerd. De huisarts en de wijkverpleegkundige krijgen daarbij een centrale rol.
De SGP maakt gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen die nog thuis wonen.

De SGP wil voorkomen dat chronisch zieken en gehandicapten een ‘dubbele korting’ krijgen opgelegd door een opeenstapeling van bezuinigingen.

SP “Nieuw vertrouwen” 30 juni 2012

Logo SPDe SP benadrukt dat mensen die dat nodig hebben kunnen blijven rekenen op een persoonsgebonden budget (PGB). Bij aanvragen voor zorg wordt eerst gekeken of het reguliere zorgaanbod mensen goed kan helpen.

Om de kwaliteit te garanderen en fraude te voorkomen moeten alle aanbieders die PGB-zorg bieden ook zorg in natura leveren.

Indicaties worden niet meer gedaan door logge bureaucratische organen (zoals het CIZ) maar door huisartsen en verpleegkundigen in de wijk

De SP wil de zorg niet langer organiseren via concurrentie tussen aanbieders en ziekenhuizen, maar door samenwerking en een regionaal zorgbudget. De SP gaat de zorg meer in de buurt en op een menselijke maat organiseren.
De SP gaat het eigen risico in de zorg niet verhogen, maar juist fors verlagen.
De zorgpremies worden volledig inkomensafhankelijk. Het sociale minimum wordt hierbij vrijgesteld. De zorgtoeslag wordt afgeschaft.
.
In plaats van de AWBZ uit te kleden, gaat de SP de zorgzwaartepakketten omvormen tot betere betaalvormen, op basis van zorgvraag, personeelsbezetting en omgevingseisen. Gemeenten krijgen meer invloed op de organisatie van de zorg, zonder dat de SP zorgtaken overhevelt.
.
De eigen bijdrage voor de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg draait de SP terug.
De zorgverzekeraars worden publiekrechtelijk en gaan regionaal werken. Eén zorgverzekeraar wordt regionaal hoofdverantwoordelijk voor voldoende zorg.

Er komt een duurzame financiering die recht doet aan de verscheidenheid van de patiëntenverenigingen, als het aan de SP ligt.

VVD “Niet doorschuiven maar aanpakken” concept

Logo VVDUitgangspunten van VVD zijn keuzevrijheid en regie bij mensen zelf. Voor mensen die complexe en langdurige zorg helemaal zelf willen organiseren, legt de VVD het Persoonsgebonden Budget vast in de wet.

Verzakerbare zaken in de AWBZ overhevelen naar de zorgverzekering. Lichtere functies zoals begeleiding en persoonlijke verzorging gaan over naar de gemeente.
VVD zet scheiden van wonen en zorg door. Zorg moet rondom het wonen georganiseerd worden.

De AWBZ wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars voor hun eigen verzekerden.

De VVD zet in op onafhankelijke cliëntondersteuning.

De vergoeding door de Wet tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (WTCG) wordt afgeschaft maar ouders met een thuiswonend gehandicapt kind krijgen een extra tegemoetkoming.

De VVD wil de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samenvoegen tot een Participatiewet en de uitvoering hiervan bij gemeenten neerleggen. Re-integratietrajecten worden alleen nog voor bijzondere doelgroepen (zoals arbeidsgehandicapten) ingezet. De re-integratietaken van het UWV komen te vervallen.

50plus ”Op 12 september krijgen we de kans!”  2 juli 2012

Logo 50-plus partijDe partij 50 plus zegt: Handen af van het pgb
 

1 opmerking: