woensdag 5 oktober 2011

Ali B(ram)Jongelui willen, zo heeft men al jaren geleden bedacht, in het land van zorg en orthopedagoog, hangen en naar leeftijdadequate muziek luisteren. Het is helemaal hip om op een dagcentrum een hangplek te hebben waar het repertoire van radio 3 gedraaid wordt en MTV aanstaat

Al jaren bezoekt Bram ’t Lantaarntje en ondanks up’s en down’s, naar tevredenheid. Groot struikelbrok is wel telkens weer het vinden van een goede groep en een individueel plan voor Bram dat ook nog past in de setting en de budgetten van het dagcentrum. Bram is inmiddels 12 en ernstig meervoudig beperkt. De MCG groep waar Bram qua leeftijd, cognitieve ontwikkeling en zorgvraag zou moeten zitten, is een groep die weinig uitdaging bied voor Bram. Het gros van de kinderen in die groep begrijpt vele malen meer dan onze Bram ondanks al hun beperkingen, toch past Bram hier niet goed tussen, want  de groep is erg rustig en prikkelarm om de cliënten een groot gevoel van geborgenheid en welbehagen te bieden. Zet Bram in deze groep en hij gaat slapen. Wat er gezegd en gedaan wordt, gaat volledig langs hem heen en er is niet genoeg reuring om hem wakker te houden of uit te dagen.
  
De groep waar hij nu vertoeft is een groep jonge kinderen die cognitief en fysiek wel uitgedaagd kunnen worden. Bram snapt ook hier niets van, maar het is er lekker druk en rumoerig, altijd wel iemand die hem port of aan hem trekt en zo blijft onze Bram een beetje bij de les. Voor de ouders van nieuwe kinderen op deze groep zal het niet makkelijk zijn om zo’n grote vent tussen al die guppen te zien, maar ik ben blij dat de groepsbegeleiding het tot op heden nog ziet zitten.

Toch baart het me zorgen. De maximale leeftijd van kinderen die op het Lantaarntje kunnen worden opgevangen is weliswaar 18 jaar, maar ik weet niet of mijn bullebak wel zolang kan blijven. Het verschil tussen een 2-6 jarige en Bram zal alleen nog maar groter en groter worden, dus welke groep ligt er voor hem in het verschiet. Ondanks alle moeite die men doet om Bram een leuke dag te bezorgen, makkelijker wordt het niet, dat merk ik thuis ook.

Met die reden doe ik zo nu en dan een rondje internet om eens te kijken wat er zoal aangeboden wordt in de regio voor de oudere Brammen. Tussen de 12 en 18, zo lees ik, komt er een omslag. We spreken niet meer over kinderen, maar over pubers en/of jong volwassenen en die stellen weer hele andere eisen aan het leven.

Dat van die pubers is beslist een feit, maar jongvolwassenen, andere eisen....?
Zo zegt men bv: Jongeren met (ernstige) beperkingen willen en kunnen zelf invloed uitoefenen op hun omgeving en op die manier vorm geven aan hun leven. 

Ja ja, dat wist u niet hè? Nou, ik zal het maar verklappen, ik ook niet!! Het aanbod van de zorgleverancier die deze slogan voert: 

MCG JONGEREN VAN 12 - 27 JAAR: Er zijn meerdere groepen; iedere groep heeft haar eigen gevarieerd activiteitenprogramma. 's Morgens wordt er gezamenlijk koffie of thee gedronken. Daarna start het activiteitenprogramma. Er wordt gewerkt met een rooster waarop staat aan welke activiteiten de cliënt deelneemt. Voorbeelden van activiteiten waaraan cliënten kunnen deelnemen zijn o.a. arbeidsmatige activiteiten zoals folders vouwen, doosjes inpakken, spijkerclips maken; ontwikkelingsactiviteiten zoals een spel doen, puzzelen, lezen, computeren; creatieve activiteiten zoals handwerken, tekenen, schilderen, kleien; bewegingsactiviteiten, waaronder gym en zwemmen; muziekactiviteiten zoals zingen, muziek maken en ontspanningsactiviteiten bijvoorbeeld een video kijken, muziek luisteren.

Welgeteld 3 activiteiten waar Bram aan mee zou kunnen doen. Zwemmen zet ik er tegen beter weten bij want ondanks dat Bram het heerlijk vindt, kan dat alleen met 1 op 1 begeleiding. Maar een repeat-knop voor CD en DVD zullen ze toch wel hebben?!!

Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden daar bij die hangplek. ‘Fright night ‘ of ‘De bende van Oss’? De nieuwste van Bruno Mars of zijn Lazy song. Ali B in duet met Lenny Kuhr misschien?

Ik wordt nu toch wel nieuwsgierig......... Please take into account I am not English. This translation is just an attempt. Several of  the people who find my Blog are disappointed that they are unable to read it.
.....Youngsters want to hangout, that’s what they’ve been telling us these years, in the land of care and orthopedists, hang out and listen to age-adequate music. It is entirely hot to have a special space in the daycare centre where the youth can listen to the repertoire of radio 3 and where MTV is on the tv.

For years Bram has been visiting the daycare center of ‘t Lantaarntje and in spite of up’s and down’s, to our satisfaction. The one problem we keep on having to face is however finding a good group and individual program for him that is appropriate but still fits in the setting and the budgets of the day centre.
Bram is a severely handicapped 12-year-old boy. The MCG (multiple complexly handicapped) group which on paper would be most appropriate for Bram with regards to his age, cognitive development and the care he needs, is a group, which offers little challenge for Bram. Even though most of the kids in that group understand a lot more than our Bram in spite of all their handicaps, this group is not appropriate for him. It is to calm, to passive. Bram would only sleep in this environment.
The group where he is in now, is a group of very young children who cognitively and physically are much more capable than Bram. Even though Bram does not have a clue what they are on about, the noise and activity in the group, keep him awake and we see that he enjoys it.
For the parents of new children in this group it will not be easy to see such a large and damaged lad amongst all these little ones, but I am glad that the teachers have not seen a problem with this so far.
Never the less, it makes me worry. The maximum age for children who attend ‘t Lantaarntje are max. aged 18, but I’m not sure if my big-little man will be able to stay that long. The difference between 2-6 year old and Bram will only get bigger. In spite of everybody’s effort it does not get any easier to create a fulfilling day for Bram, we also find this at home. With that on my mind, I tour the Internet every now and then in search of appropriate and fulfilling daycare for the older ‘Bram’s’.
Between 12 and 18, thus I read, there comes a turning point in the development of our kids. What they want and need becomes very different, so they say. The child becomes an adolescent; a young adult and thus requires a complete different approach to his requirements for living. That Bram has become an adolescent is a fact taking the transformation in his appearance and body in to account, but young adult, other requirements for living….? Often I read on the sites of caregivers: Young people with (serious) physical and mental restrictions can and want to influence their own life and future.
Yes, it is a shock, isn’t it? Well, I will be totally honest; it comes as a shock to me too!!!
So they got my attention, what do they offer my 12-year-old adolescent who is a 2-month-old baby in his mind:

YOUNG (MCG) PEOPLE OF 12 - 27 YEARS: We have several groups; every group has its own varied activity program. In the morning we all drink coffee or tea and then the activity program starts. We work with schedules on which we display the program for each youngster. Examples of activities which customers can take part at could be labor type of activities such as folding folders, wrapping up cases, making bolds or nails; Developmental activities such as playing a game, making a puzzle, just some reading, or computing; Creative activities such as hand work, painting signs, working with clay; Workout activities such as swimming or a game of soccer; and last but not least, Music activities such as singing, playing musical instruments and entertainment activities for example watching a video and listening to music.

There are 3 activities Bram could take part at. The swimming which he loves, does mean though that Bram needs someone to help him, otherwise he would drown, I’m not sure they have taken that into account. But a repeat-button on the CD or DVD player shouldn’t be that difficult, now should it?  It makes me very curious what Bram would choose while hanging out, `Fright night `or `Star Wars’; the newest song of Bruno Mars or his Lazy song; Ali B in a duet with Lenny Kuhr perhaps? It is starting to make me very curious what he would choose .........
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten